Alternatives for evaluating a country´s economics development

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Volejníková, Jolana cze
dc.contributor.author Řezníček, Jan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:19:57Z
dc.date.available 2017-05-11T11:19:57Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1211-555X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67707
dc.description.abstract Although real GDP is considered a key macroeconomic indicator for a nation’s economic development, various criticisms of its method of measurement and interpretation have been appearing increasingly more often. Is GDP ceasing to be a suitable indicator for expressing an economy’s development? Shouldn’t another (more appropriate) indicator – or even a whole system of indicators – be used? Is GDP able to express quality of life? In the previous century, Simon Kuznets already expressed certain doubts. There are a number of alternative methods and proposals (or additions) to GDP for assessing the current level of societal development. This paper deals with comparing these alternatives. Attention is also devoted to analyzing empirical data concerning the development of real GDP and the Human Development Index (HDI). Data will be compared for the Czech Republic and the other countries that jointly entered the EU together with the Czech Republic in 2004 (the EU-10). The reason for this double comparison is to judge the development of this group of countries through the lens of the double comparison method. Using the results of this qualitative and quantitative analysis, the paper’s conclusion discusses selected problems related to the evaluation of a country’s economic development and its interpretation using a wider theoretical and practical perspective. eng
dc.format p. 164-176 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume XXIII., issue: 37, 2/2016 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject economic growth eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject gross domestic product eng
dc.subject Human Development Index eng
dc.subject European Union eng
dc.subject ekonomický růst cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject hrubý domácí produkt cze
dc.subject index lidského rozvoje cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.title Alternatives for evaluating a country´s economics development eng
dc.title.alternative ALTERNATIVY V HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE STÁTŮ cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Ačkoliv je ukazatel reálného GDP považován za klíčový makroekonomický indikátor vývoje národního hospodářství, objevují se stale častěji různé kritiky jeho způsobu měření a interpretace. Přestává být GDP vhodným ukazatelem k vyjádření vývoje ekonomik? Neměl by být používán jiný (vhodnější) ukazatel či dokonce celá soustava ukazatelů? Lze pomocí GDP vyjádřit kvalitu života? Určité pochybnosti vyslovil v minulém století už Simon Kuznets. Na současném stupni rozvoje společnosti existuje již řada alternativních metodik a návrhů (či dodatků) k ukazateli GDP. Jejich komparací se zabývá tento příspěvek. Pozornost je věnována i analýze empirických dat týkajících se vývoje reálného GDP a Indexu lidského rozvoje (HDI). Komparována jsou data pro Českou republiku a ostatní státy, které v roce 2004 vstoupily spolu s Českou republikou do EU (EU-10). Smyslem této dvojí komparace je posouzení vývoje této skupiny států prizmatem dvojí komparační metodiky. S využitím výsledků provedené kvalitativní a kvantitativní analýzy jsou v závěru příspěvku v širší teoretické a praktické rovině diskutovány vybrané problémy související s hodnocením ekonomického vývoje států a jeho interpretací. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39878150 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet